• راد خود حفار R38

  راد خود حفار R38
  نوع 38N 38S
  قطر خارجی (mm) 38 38
  قطر داخلی (mm) 19 17
  ظرفیت بار نهای (KN) 500 750
  ظرفیت بار تسلیمی (KN) 400 550
  وزن (kg/m) 5.50 6.10
  نوع فولاد 20Cr 20Cr
  شماره استاندارد بین المللی EN10083-1 EN10083-1

  جدول مشخصات رادهای سایز 38

 • کوپلینگ R38

  کوپلینگ R38
  نوع 38N 38S
  طول (mm) 220 220
  قطر خارجی (mm) 52 52
  وزن (kg) 1.70 1.70

  جدول مشخصات کوپلینگ R38

 • مهره R38

  مهره R38
  نوع 38N 38S
  طول (mm) 60 60
  وزن (kg) 0.5 0.5

  جدول مشخصات مهره R38

 • سرمته R38

  جدول مشخصات سرمته R38

  نوع کراس چهارپر(EX) کراس چهارپر الماسه(EXX) دکمه ای (ESF) دکمه ای الماسه (ESSF)
  قطر خارجی (mm) 76-90-100 76-90-100 76-90-100 76-90-100-115
  وزن (kg) 0.75-1.55-1.80 1.06-1.80-1.80 1.15-1.54-2.00 1.40-1.85-2.70-3.60
  محیط کاربردی توده های متراکم خاک توده های خاک با سنگ نرم تا متوسط توده های خاکی - سنگی توده های متراکم خاکی سنگی