• راد خود حفار R51

  راد خود حفار R51
  نوع 51N 51S 51SS
  قطر خارجی (mm) 51 51 51
  قطر داخلی (mm) 33 30 26
  ظرفیت بار نهای (KN) 800 1000 1250
  ظرفیت بار تسلیمی (KN) 630 750 950
  وزن (kg/m) 7.80 8.10 10.20
  نوع فولاد 20Cr 20Cr 20Cr
  شماره استاندارد بین المللی EN10083-1 EN10083-1 EN10083-1

  جدول مشخصات رادهای سایز 51

 • کوپلینگ R51

  کوپلینگ R51
  نوع 51N 51S 51SS
  طول (mm) 200 240 240
  قطر خارجی (mm) 63 63 63
  وزن (kg) 1.90 2.30 2.30

  جدول مشخصات کوپلینگ R51

 • مهره R51

  مهره R51
  نوع 51N 51S 51SS
  طول (mm) 70 100 100
  وزن (kg) 1.50 2.20 2.20

  جدول مشخصات مهره R51

 • سرمته R51

  جدول مشخصات سرمته R51

  نوع کراس چهارپر(EX) کراس چهارپر الماسه(EXX) دکمه ای (ESF) دکمه ای الماسه (ESSF)
  قطر خارجی (mm) 90-115 90-100-115-130-150 90-100-115 90-100-115-130-150
  وزن (kg) 1.60-2.50 1.75-2.50-2.80-4.00-5.50 1.35-1.50-2.10 1.90-2.40-3.50-5.00-6.20
  محیط کاربردی توده های متراکم خاک توده های خاک با سنگ نرم تا متوسط توده های خاکی - سنگی توده های متراکم خاکی سنگی