لیست و مشخصات کابل‌های با انعطاف بالا

ردیف

کابل

مدل

1

PVc-control cables

ÖPVC-Jb/Ob

ÖPVC-Jb/Ob-YCY

ÖPVC-JZ/OZ

ÖPVC-JZ/OZ-YCY

ÖPVC-JZ/OZ-CY (lIYCY-JZ/OZ)

ÖPVC-JZ/OZ-YSY, ÖPVC-Jb/Ob-YSY

ÖPVC-JZ/OZ 0,6/1 kV, blaCK

ÖPVC-JZ/OZ-YCY 0,6/1 kV, blaCK

2YSl(St)CY-J 0,6/1kV eMC, 2YSl(St)CYK-J 0,6/1kV eMC-UV

2YSl(St)CYK-J 0,6/1kV eMC-3PlUS-UV

2XSl(St)CY-J 0,6/1kV eMC, 2XSl(St)CYK-J 0,6/1kV eMC-UV

2XSl(St)CYK-J 0,6/1kV eMC-3PlUS-UV

2

Approved control cables

H05VV5-F … HaR MUlTINORM H05VV5-F ... HaR/Ul/CSa

2-NORM (H)05VV5-F … Ul/CSa MUlTINORM-CY H05VVC4V5-K … HaR/Ul/CSa

2-NORM (H)05VV5-F … Ul/CSa

2-NORM +UV 1.000V … Ul/CSa GReY | blaCK

2-NORM
$: +UV 1.000V … Ul/CSa GReY | blaCK

2-NORM TRaY TC-eR MTW … Ul/CSa

2-NORM TRaY-CY TC-eR MTW Ul/CSa

2-NORM TRaY+UV Db TC-eR MTW … Ul/CSa

2-NORM TRaY-CY+UV Db TC-eR MTW … Ul/CSa 2XSl(St)CYK-J 0,6/1kV eMC-UV VFD Db TC-eR MTW … Ul/CSa

2XSl(St)CYK-J 0,6/1kV eMC-3PlUS-UV VFD Db TC-eR MTW … Ul/CSa

H05VV5-F … HaR

3

halogen-free control cables

FlaMe-JZ/OZ-H FRNC

FlaMe-JZ/OZ-CH FRNC

2XSl(St)CHK-J 0,6/1kV eMC-UV

2XSl(St)CHK-J 0,6/1kV eMC-3 PlUS-UV

4

Pur-control cables, cables for hand-held machinery

PUR GReY & PUR YellOW (N)YMH11YÖ

H05bQ-F, H07bQ-F

5

special single cores

HIGHFleX lIFY

eSUY copper ground wire