لیست و مشخصات کابل‌های نصب ثابت

ردیف

کابل

مدل

1

PVc-insulated wiring cable

lIYvz, H05V-K, H07V-K … HaR

2

PVc-insulated wiring cable with ul/csA approval

MUlTINORM H05V2-K, H07V2-K ... HaR/Ul/CSa

Wire … Ul/CSa

3

halogen-free single cores

lIHvz, H05Z-K, H07Z-K … HaR