لیست و مشخصات کابل‌های عایق حرارتی و ضد حریق

ردیف

کابل

مدل

1

silicone insulated cables for temperatures up to +180°c

SiD; SiD/Gl; SiF; SiF/Gl; SiFF; SiFv; SiZ

SIHF-J

SIHF+C / SIHF-SI+C

SIHF-J/GlP

H05SS-F & H05SS-F eWKF

2

FeP/PtFe insulated cables for temp. up to +205°c / +260°c

THeRM-205-FeP-ea

THeRM-260-PTFe-ea

THeRM-260-PTFe/GlP