سرمته R38

  • سه شنبه 14 مهر 139413:31
  • 3433

جدول مشخصات سرمته R38

نوع کراس چهارپر(EX) کراس چهارپر الماسه(EXX) دکمه ای (ESF) دکمه ای الماسه (ESSF)
قطر خارجی (mm) 76-90-100 76-90-100 76-90-100 76-90-100-115
وزن (kg) 0.75-1.55-1.80 1.06-1.80-1.80 1.15-1.54-2.00 1.40-1.85-2.70-3.60
محیط کاربردی توده های متراکم خاک توده های خاک با سنگ نرم تا متوسط توده های خاکی - سنگی توده های متراکم خاکی سنگی