• راد خود حفار R32

  راد خود حفار R32
  نوع R32L R32N R32S
  قطر خارجی (mm) 32 32 32
  قطر داخلی (mm) 20 20 17
  ظرفیت بار نهایی (KN) 260 280 360
  ظرفیت بار تسلیمی (KN) 200 230 280
  وزن واحد طول (Kg/m) 2/80 2/85 3/45
  شماره استاندارد بین المللی EN10083-1 EN10083-1 EN10083-1

  جدول مشخصات رادهای سایز 32

 • کوپلینگ R32

  کوپلینگ R32
  نوع 32L 32N 32S
  طول (mm) 145 160 190
  قطر خارجی (mm) 42 42 42
  وزن (kg) 0.72 0.80 0.96

  جدول مشخصات کوپلینگ R32

 • مهره R32

  مهره R32
  نوع 32L 32N 32S
  طول (mm) 45 45 65
  وزن (kg) 0.35 0.35 0.53

  جدول مشخصات مهره R32

 • سرمته R32

  جدول مشخصات سرمته R32

  نوع کراس چهارپر(EX) کراس چهارپر الماسه(EXX) دکمه ای (ESF) دکمه ای الماسه (ESSF)
  قطر خارجی (mm) 51-76-90 51-76-90 51-76 51-76-90
  وزن (kg) 0.35-0.75-1.60 0.40-1.20-2.30 0.42-1.25 0.47-1.60-1.90
  محیط کاربردی توده های متراکم خاک توده های خاک با سنگ نرم تا متوسط توده های خاکی - سنگی توده های متراکم خاکی سنگی