راد خود حفار R32

Photo راد خود حفار R32
  • چهارشنبه 31 تیر 139410:59
  • 7766
نوع R32L R32N R32S
قطر خارجی (mm) 32 32 32
قطر داخلی (mm) 20 20 17
ظرفیت بار نهایی (KN) 260 280 360
ظرفیت بار تسلیمی (KN) 200 230 280
وزن واحد طول (Kg/m) 2/80 2/85 3/45
شماره استاندارد بین المللی EN10083-1 EN10083-1 EN10083-1

جدول مشخصات رادهای سایز 32