سرمته R51

  • سه شنبه 14 مهر 139413:52
  • 2855

جدول مشخصات سرمته R51

نوع کراس چهارپر(EX) کراس چهارپر الماسه(EXX) دکمه ای (ESF) دکمه ای الماسه (ESSF)
قطر خارجی (mm) 90-115 90-100-115-130-150 90-100-115 90-100-115-130-150
وزن (kg) 1.60-2.50 1.75-2.50-2.80-4.00-5.50 1.35-1.50-2.10 1.90-2.40-3.50-5.00-6.20
محیط کاربردی توده های متراکم خاک توده های خاک با سنگ نرم تا متوسط توده های خاکی - سنگی توده های متراکم خاکی سنگی