راد خود حفار R38

Photo راد خود حفار R38
  • دوشنبه 13 مهر 139417:08
  • 8599
نوع 38N 38S
قطر خارجی (mm) 38 38
قطر داخلی (mm) 19 17
ظرفیت بار نهای (KN) 500 750
ظرفیت بار تسلیمی (KN) 400 550
وزن (kg/m) 5.50 6.10
نوع فولاد 20Cr 20Cr
شماره استاندارد بین المللی EN10083-1 EN10083-1

جدول مشخصات رادهای سایز 38

مطالب مرتبط